Od 1 stycznia 2019 r. sprzedawca wyrobów węglowych, w celu zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych dostarczanych do finalnych nabywców węglowych obowiązany będzie wystawić fakturę zawierającą pozycję CN wyrobów węglowych oraz ich ilość wyrażoną w kilogramach (albo sporządzić listę finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego) oraz uzyskać od finalnego nabywcy węglowego oświadczenie, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. Po wejściu w życie nowelizacji, nabywca (zamiast potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy (który nie będzie już stosowany) obowiązany będzie złożyć oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych.

Oświadczenie finalnego nabywcy węglowego winno zawierać:

1) w przypadku nabywcy będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – nazwę, adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

2) w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;

3) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych;

4) datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Ww. oświadczenie sprzedawca obowiązany będzie dołączać do faktury albo listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatów wyrobów węglowych.

Możliwe będzie również składanie powyższego oświadczenia na fakturze, jeżeli zostanie czytelnie podpisane. Oświadczenie będzie można również zastąpić oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów węglowych w ilości wynikającej z tej umowy, pod warunkiem potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.

Powyższe zmiany odnoszą się do formalnych aspektów korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Wskazać bowiem należy, że od 1 stycznia 2019 r. nie są planowane zmiany w samym zakresie przedmiotowym zwolnień od akcyzy możliwych do zastosowania dla wyrobów węglowych.

 

Podstawa prawna:

·        art. 31a art. 138 r ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r., o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 tekst jedn. z późn. zm.)

·        art. 1 pkt 7, art. 1 pkt 37 oraz art. 13 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1697)

Akcyza Na Węgiel

ZWOLNIENIA Z AKCYZY :

Zwolnieniu podlegają czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych

  1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
  2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
  3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacji społecznej, organizacje pożytku publicznego;
  4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
  5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
  6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
  7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
  8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
  9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie uwarunkowane zostało koniecznością udokumentowania ich sprzedaży na terytorium kraju, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu dokumentem dostawy, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108) lub innym dokumentem określonym w ustawie o podatku akcyzowym.

STAWKI AKCYZY

• Art. 88. 6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów

węglowych, które wynoszą odpowiednio:

1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;

2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;

3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704

• Art. 89. 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701,

2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

WĘGIEL KAMIENNY CN 2701  42 zł/t brutto

KOKS CN 2704 48 zł/t brutto